Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

„Neurony, drzewa i równowaga…”

Ludzki mózg składa się z ponad 86 miliardów neuronów. Główną funkcją neuronów jest integracja odbieranych sygnałów i przesyłanie ich do sąsiednich neuronów. W związku z tym, komórki te mają wyspecjalizowaną morfologię z rozbudowanymi wypustkami zwanymi dendrytami umożliwiającymi odbieranie sygnałów i długimi wypustkami zwanymi aksonami, przez które impulsy wysyłane są do komórek docelowych. Właściwe powstawanie i organizacja drzewa dendrytycznego jest ważne dla ustanowienia funkcjonalnych obwodów neuronalnych i prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Continue reading

Engleze… „Neurons, trees, and caching balance”

The Human brain consists of over 100 billion neurons. The main function of neurons is to integrate the information input from the neighboring cells and to transmit the output signal to connected neurons. Therefore, these cells have specialized morphology with highly elaborated dendritic processes allowing to receive signals and axons that transmit impulses to the target cells. Proper formation and organization of neuronal dendritic fields is important for the establishment of functional neuronal circuits and brain functioning.

Continue reading

I don’t see, but I recognize – how the brain recognizes faces without consciousness

During each moment, a vast amount of different stimuli reach our senses – sounds, sensations, and objects in the field of view. Since the capacity of our attention is limited, we only processes a small fraction of them. So what happens to the stimuli that reaches our senses, but do not get access to our consciousness?  Can they influence our behavior without our knowledge and control?

Continue reading

Nie widzę, a rozpoznaję – jak mózg rozpoznaje twarze bez udziału świadomości

W każdym momencie do naszych zmysłów dociera ogromna ilość różnorodnych bodźców – dźwięków, doznań czuciowych, obiektów w polu widzenia. Ponieważ pojemność naszej uwagi jest ograniczona, świadomie przetwarzamy jedynie małą ich część. Co się więc dzieje z bodźcami które docierają do naszych zmysłów, ale nie uzyskują dostępu do świadomości? Czy mogą one wpływać na nasze zachowanie bez naszej wiedzy i kontroli?

Continue reading