Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

Instytut Nenckiego pierwszym polskim instytutem badawczym spełniającym europejskie standardy zatrudniania naukowców

Jako pierwsza instytucja badawcza w Polsce, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem HR Excellence in Research. Znak jest przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom naukowym wypełniającym postanowienia Europejskiej Karty Naukowca.

 

Komisja Europejska przyznała Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem HR Excellence in Research. Wyróżnienie oznacza, że Instytut Nenckiego – jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce – spełnia zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, dotyczące m.in. mechanizmów rekrutacji naukowców i metod przyznawania im finansowania.

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania, przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku, określają rolę, uprawnienia i zakresy obowiązków pracowników naukowych oraz ich pracodawców i grantodawców. Ważnym zadaniem zapisów jest upowszechnianie badań naukowych jako sposobu na realizację atrakcyjnej kariery zawodowej. Promowanym przez Komisję Europejską znakiem HR Excellence in Research, sygnalizującym szczególnie atrakcyjne środowisko pracy, dotychczas może się pochwalić zaledwie 115 instytucji związanych z nauką w 22 państwach Europy.

 

„Warunki pracy naukowej w naszym instytucie okazały się tak dobre, że wypełnienie wymogów związanych z przyznaniem znaku HR Excellence in Research sprowadziło się w większości punktów do formalnego sprawdzenia zgodności stanu obecnego z europejskimi wytycznymi”, podkreśla prof. dr hab. Urszula Sławińska, wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Nenckiego.

 

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca w grudniu 2009 roku. Analiza wewnętrzna w Instytucie wykazała, że cześć tych zaleceń spełniono na mocy polskiego prawa – Kodeksu Pracy i ustawy o Polskiej Akademii Nauk – a część przez akty Polskiej Akademii Nauk, m.in. Kodeks Etyczny PAN. „Okazało się, że pozostałe zalecenia realizowaliśmy już wcześniej naszymi aktami wewnętrznymi, m.in. uchwałami Rady Naukowej. Dotyczyły one na przykład określenia sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe”, mówi Urszula Dziewulska, kierownik działu spraw pracowniczych i rekrutacji.

 

Wstępna analiza wykazała, że jeszcze na etapie składania wniosku o przyznanie znaku HR Excellence in Research Instytut Nenckiego w 95% realizował postanowienia Europejskiej Karty Naukowca. Niektóre przepisy, np. regulujące możliwość zapoznawania się zainteresowanych z wynikami postępowania rekrutacyjnego, należało jedynie rozszerzyć, by obejmowały nie tylko pracowników naukowych, ale też doktorantów.

 

Instytucje posługujące się znakiem HR Excellence in Research podlegają co dwa lata kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień, prawo do używania znaku może zostać cofnięte.

 

Znak HR Excellence in Research ma znaczenie zarówno prestiżowe, jak i praktyczne. Instytut Nenckiego zyskał dzięki niemu m.in. prawo do zamieszczania ogłoszeń na europeskiej plaftormie rekrutacji naukowej EURAXESS (euraxess.pl).

 

W Polsce znakiem HR Excellence in Research mogła dotychczas posługiwać się tylko Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, utworzony w 1918 roku, jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Do priorytetowych dziedzin podejmowanych w Instytucie należą: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna – w skalach złożoności od organizmów tkankowych przez organelle komórkowe do białek i genów. W Instytucie działa 31 laboratoriów, m.in. nowoczesnej Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych i Elektrofizjologii. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą i zmodernizowaną zwierzętarnią, pozwalającą na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów. Poziom prac eksperymentalnych, publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut wśród wiodących placówek biologicznych Europy.

 

 

 

KONTAKTY:

 

prof. dr hab. Urszula Sławińska

wicedyrektor ds. naukowych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

tel. +48 22 5892305

email: u.slawinska@nencki.gov.pl

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

http://euraxess.pl

Strona sieci European EURAXESS Services.

 

http://www.nencki.gov.pl/

Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

http://press.nencki.gov.pl/

Serwis prasowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

 

Nencki130214b_fot01s.jpg                               
HR:
http://press.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Nencki130214b_fot01.jpg

Znak HR Excellence in Research, przyznany Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (Źródło: Instytut Nenckiego, KE)

 

Nencki130214a – HR Excellence in Research dla Instytutu Nenckiego

Category: press