Serwis prasowy / Press Release

press.nencki.gov.pl

Serwis prasowy / Press Release - press.nencki.gov.pl

I don’t see, but I recognize – how the brain recognizes faces without consciousness

During each moment, a vast amount of different stimuli reach our senses – sounds, sensations, and objects in the field of view. Since the capacity of our attention is limited, we only processes a small fraction of them. So what happens to the stimuli that reaches our senses, but do not get access to our consciousness?  Can they influence our behavior without our knowledge and control?

Continue reading

Nie widzę, a rozpoznaję – jak mózg rozpoznaje twarze bez udziału świadomości

W każdym momencie do naszych zmysłów dociera ogromna ilość różnorodnych bodźców – dźwięków, doznań czuciowych, obiektów w polu widzenia. Ponieważ pojemność naszej uwagi jest ograniczona, świadomie przetwarzamy jedynie małą ich część. Co się więc dzieje z bodźcami które docierają do naszych zmysłów, ale nie uzyskują dostępu do świadomości? Czy mogą one wpływać na nasze zachowanie bez naszej wiedzy i kontroli?

Continue reading

The world of science honours 100 years of achievements of the Nencki Institute

On 15-16th November, over 400 representatives of science from Poland and  abroad, participated in a jubilee two-day conference organized in Warsaw, to celebrate 100 years of the Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences. During the ceremony, the achievements of the Institute’s current and former academic staff were presented and acclaimed. It was also an opportunity for integration and reminiscences.

Continue reading

Świat nauki honoruje 100 lat osiągnięć Instytutu Nenckiego

W dniach 15-16 listopada ponad 400 przedstawicieli nauki z kraju i zagranicy uczestniczyło w jubileuszowej, dwudniowej konferencji, zorganizowanej w Warszawie dla uczczenia 100 lat działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. W trakcie uroczystości zaprezentowano i uhonorowano osiągnięcia obecnych i byłych pracowników naukowych Instytutu. Nie zabrakło okazji do integracji i wspomnień.

Continue reading